कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

शासन निर्णय

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
< 1 2 3
22 मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा स्तरावर कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याबाबत 13/10/2016
26 राज्यात वेटलेंडसचे संरक्षण करण्यासंदर्भात संनियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत 30/04/2014
11 राज्यातील सागर तटीय जिल्हयांकरिता कांदळवनांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित करण्याबाबत 19/12/2018
12 राज्यातील सागर तटीय जिल्हयांकरिता कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी नियुक्त सनियंत्रण समितीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत 15/12/2018
13 राज्यातील सागर तटीय जिल्ह्यांकरिता कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सनियंत्रण समितीची स्थापना 16/10/2018
14 वन विभागातील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची पदे वर्ग करण्याबाबत. 30/06/2018
23 वेडलँडसंदर्भात पाणथळ तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत (कोंकण विभाग) 02/09/2016
27 शासकीय जमीनींवरील कांदळवनांना 'राखीव वने' म्हणून घोषित 26/06/2013
5 सुधारित भरपाई योजना 08/01/2021