कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

शासन निर्णय

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 2 3 >
1 UNDP - GCF सहाय्यित ‘Enhancing Climate Resilience of India’s Coastal Communities प्रकल्प राज्यात राबवण्याबाबत. 01/07/2021
28 ‘कांदळवन कक्षा’ची निर्मिती 23/02/2012
24 'कांदळवन प्रतिष्ठाना'ची निर्मिती 23/09/2015
15 कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजनेची अंमलबजावणी 20/09/2017
3 कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजना शासन निर्णय शुध्दीपत्रम 28/01/2021
16 कांदळवन संरक्षणासाठी सनियंत्रण समिती पुनगठीत करण्याबाबत (नवी मुंबई) 27/07/2017
2 कांदळवन संवर्धन आणि उपजिविका निर्माण याजनेस मुदतवाढ 19/05/2021
18 कोंकण विभागातील वेटलँडसंदर्भात पाणथळ तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत 17/10/2016
19 कोंकण विभागातील वेटलँडसंदर्भात पाणथळ तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत 17/10/2016
8 गोराई (मुंबई) येथे कांदळवन उद्यानाची निर्मिती 07/09/2019