कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

शासन निर्णय

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
< 1 2 3
21 भारतीय वन सेवेतील श्रेणीवाढश्रेणी अवनत तसेच पदनामांमध्ये बदल झालेल्या पदांबाबत 15/10/2016
22 मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा स्तरावर कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याबाबत 13/10/2016
23 वेडलँडसंदर्भात पाणथळ तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत (कोंकण विभाग) 02/09/2016
24 नवी मुंबईतील कांदळवन संरक्षणासाठी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याबाबत 03/10/2015
25 'कांदळवन प्रतिष्ठाना'ची निर्मिती 23/09/2015
26 राज्यात वेटलेंडसचे संरक्षण करण्यासंदर्भात संनियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत 30/04/2014
27 शासकीय जमीनींवरील कांदळवनांना 'राखीव वने' म्हणून घोषित 26/06/2013
28 'मुंबई कांदळवन संधारण घटका' ची निर्मिती 17/05/2013
29 ‘कांदळवन कक्षा’ची निर्मिती 23/02/2012