कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

शासन निर्णय

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 2 3 >
1 परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 24/05/2023
2 UNDP - GCF सहाय्यित ‘Enhancing Climate Resilience of India’s Coastal Communities प्रकल्प राज्यात राबवण्याबाबत. 01/07/2021
3 कांदळवन संवर्धन आणि उपजिविका निर्माण याजनेस मुदतवाढ 19/05/2021
4 कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजना शासन निर्णय शुध्दीपत्रम 28/01/2021
5 सुधारित भरपाई योजना 08/01/2021
6 तिवरे व सागरतटीय जैवविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाच्या (MFOM) नियामक मंडळावर सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 07/10/2020
7 पांढऱ्या चिप्पीला महाराष्ट्र कांदळवन वृक्षाचा मान 22/09/2020
8 पांढऱ्या चिप्पीला महाराष्ट्र कांदळवन वृक्षाचा मान 22/09/2020
9 गोराई (मुंबई) येथे कांदळवन उद्यानाची निर्मिती 07/09/2019
10 भरपाई योजना 21/12/2018