कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

शासन निर्णय

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
< 1 2 3
8 पांढऱ्या चिप्पीला महाराष्ट्र कांदळवन वृक्षाचा मान 22/09/2020
29 ‘कांदळवन कक्षा’ची निर्मिती 23/02/2012
25 'कांदळवन प्रतिष्ठाना'ची निर्मिती 23/09/2015
1 परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती 24/05/2023
27 शासकीय जमीनींवरील कांदळवनांना 'राखीव वने' म्हणून घोषित 26/06/2013
17 कांदळवन संरक्षणासाठी सनियंत्रण समिती पुनगठीत करण्याबाबत (नवी मुंबई) 27/07/2017
4 कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजना शासन निर्णय शुध्दीपत्रम 28/01/2021
26 राज्यात वेटलेंडसचे संरक्षण करण्यासंदर्भात संनियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत 30/04/2014
14 वन विभागातील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची पदे वर्ग करण्याबाबत. 30/06/2018