कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

शासन निर्णय

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
1 2 3 >
20 वेडलँडसंदर्भात पाणथळ तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत (कोंकण विभाग) 02/09/2016
21 नवी मुंबईतील कांदळवन संरक्षणासाठी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याबाबत 03/10/2015
12 महाराष्ट्र राज्य वेटलँड प्राधिकरण गठीत करणेबाबत 06/02/2018
6 गोराई (मुंबई) येथे कांदळवन उद्यानाची निर्मिती 07/09/2019
3 तिवरे व सागरतटीय जैवविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाच्या (MFOM) नियामक मंडळावर सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 07/10/2020
2 सुधारित भरपाई योजना 08/01/2021
19 मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा स्तरावर कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याबाबत 13/10/2016
18 भारतीय वन सेवेतील श्रेणीवाढश्रेणी अवनत तसेच पदनामांमध्ये बदल झालेल्या पदांबाबत 15/10/2016
9 राज्यातील सागर तटीय जिल्हयांकरिता कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी नियुक्त सनियंत्रण समितीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत 15/12/2018
10 राज्यातील सागर तटीय जिल्ह्यांकरिता कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सनियंत्रण समितीची स्थापना 16/10/2018