कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

शासन निर्णय

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
< 1 2 3
21 वेडलँडसंदर्भात पाणथळ तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत (कोंकण विभाग) 02/09/2016
22 नवी मुंबईतील कांदळवन संरक्षणासाठी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याबाबत 03/10/2015
23 'कांदळवन प्रतिष्ठाना'ची निर्मिती 23/09/2015
24 राज्यात वेटलेंडसचे संरक्षण करण्यासंदर्भात संनियंत्रण ठेवण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत 30/04/2014
25 'मुंबई कांदळवन संधारण घटका' ची निर्मिती 17/05/2013
26 ‘कांदळवन कक्षा’ची निर्मिती 23/02/2012