कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

शासन निर्णय

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
< 1 2 3 >
11 राज्यातील सागर तटीय जिल्हयांकरिता कांदळवनांसाठी तक्रार निवारण यंत्रणा स्थापित करण्याबाबत 19/12/2018
12 राज्यातील सागर तटीय जिल्हयांकरिता कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी नियुक्त सनियंत्रण समितीच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत 15/12/2018
13 राज्यातील सागर तटीय जिल्ह्यांकरिता कांदळवनांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सनियंत्रण समितीची स्थापना 16/10/2018
14 वन विभागातील वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांची पदे वर्ग करण्याबाबत. 30/06/2018
15 महाराष्ट्र राज्य वेटलँड प्राधिकरण गठीत करणेबाबत 06/02/2018
16 कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजनेची अंमलबजावणी 20/09/2017
17 कांदळवन संरक्षणासाठी सनियंत्रण समिती पुनगठीत करण्याबाबत (नवी मुंबई) 27/07/2017
18 नवी मुंबईतील कांदळवन संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सनियंत्रण समितीमध्ये अतिरिक्त सदस्याची नियुक्ती करण्याबाबत 18/03/2017
19 कोंकण विभागातील वेटलँडसंदर्भात पाणथळ तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत 17/10/2016
20 कोंकण विभागातील वेटलँडसंदर्भात पाणथळ तक्रार निवारण समिती गठीत करण्याबाबत 17/10/2016