कांदळवन कक्ष
महाराष्ट्र शासन
कांदळवन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र कांदळवन आणि सागरी
जैवविविधता संवर्धन प्रतिष्ठान

शासन निर्णय

क्रमांक विषय तारीख डाउनलोड
< 1 2 3 >
5 तिवरे व सागरतटीय जैवविधतेचे संवर्धन प्रतिष्ठानाच्या (MFOM) नियामक मंडळावर सदस्यांची नियुक्ती करण्याबाबत. 07/10/2020
23 नवी मुंबईतील कांदळवन संरक्षणासाठी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याबाबत 03/10/2015
17 नवी मुंबईतील कांदळवन संरक्षणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सनियंत्रण समितीमध्ये अतिरिक्त सदस्याची नियुक्ती करण्याबाबत 18/03/2017
6 पांढऱ्या चिप्पीला महाराष्ट्र कांदळवन वृक्षाचा मान 22/09/2020
7 पांढऱ्या चिप्पीला महाराष्ट्र कांदळवन वृक्षाचा मान 22/09/2020
9 भरपाई योजना 21/12/2018
20 भारतीय वन सेवेतील श्रेणीवाढश्रेणी अवनत तसेच पदनामांमध्ये बदल झालेल्या पदांबाबत 15/10/2016
14 महाराष्ट्र राज्य वेटलँड प्राधिकरण गठीत करणेबाबत 06/02/2018
27 'मुंबई कांदळवन संधारण घटका' ची निर्मिती 17/05/2013
21 मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा स्तरावर कांदळवनाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याबाबत 13/10/2016